منوی دسته بندی
بخش چهارم – درمان ارتوکین بر روی مفصل ورزشکار بدنسازی ۳۰ ساله آسیب ACL

بخش چهارم – درمان ارتوکین بر روی مفصل ورزشکار بدنسازی ۳۰ ساله آسیب ACL

کیت حاوی ۱۰ سی سی خون را برای جدا شدن سرم جهت مراحل بعدی در انکوباتور قرار می دهیم .

دکتر سارا کاویانی
Call Now Button