حرکات ورزشی جهت دردهای ناحیه گردن و شانه بر اثر استفاده زیاد از گوشی موبایل

حرکات ورزشی جهت دردهای ناحیه گردن و شانه بر اثر استفاده زیاد از گوشی موبایل توسط معلم یوگا آقای مهدی افرادی در کلینیک دکتر سارا کاویانی