سرعت خود را کم و زیاد کنید
عقب عقب راه بروید، اما مواظب باشید
مسیرهای خودر ا تغییر دهید
حتما با هدفون آهنگ مناسب ورزش گوش دهید
حتما در طول مسیر چند پرش بلند و کوتاه داشته باشید
دستان خود را در طول دویدن حرکت دهید
از پله ها در پارکها استفاده کنید