منوی دسته بندی
تخصص پزشکی ورزشی چیست؟

تخصص پزشکی ورزشی چیست؟

تخصص پزشکی ورزشی تخصصی بالینی است که به پیشگیری ، درمان و بازتوانی آسیب های ورزشی و بیماری های مرتبط با ورزش در ورزشکاران حرفه ای و غیر حرفه ای ، ارتقا سطح کارایی ورزشکاران و استفاده از ورزش در پیشگیری ، درمان و بازتوانی بیماری ها و ارتقا سلامت می پردازد .

رسالت و ماموریت  متخصص پزشکی ورزشی عبارت است از :

 • تربیت نیروهای متخصصو کارآمد .
 • تولید علم در عرصه پزشکی ورزشی و جذب و نشر پیشرفت های جدید
 • ارائه کیفی ترین خدمات وپاسخگویی به نیازهای فعلی وآتی جامعه درحوزه های تخصصی پزشکی ورزشی

انتظار میرود ، دانش آموختگان تخصص پزشکی ورزشی قادر باشند اعمال ذیل را انجام دهند:

 • پیشگیری، درمان غیرجراحی و بازتوانی ورزشی آسیب های بافت نرم و بیمار ی های مرتبط با ورز ش در ورزشکاران حرف ه ای و
  غیرحرفه ای
 • مشاوره جهت ارتقاء سطح کارایی ورزشکاران
 • مشاوره و برنامه ریزی جهت استفاده از ورزش در پیشگیری ، درمان و ورزش درمانی بیماری ها و ارتقاء سلامت

وظایف حرفه ای دانش آموختگان تخصص پزشکی ورزشی

وظایف حرفه ای فارغ التحصیل تخصص پزشکی ورزشی در نقشهای مختلف به شرح زیر است :

الف) متخصص پزشکی ورزشی در نقش تشخیص دهنده

 • برقرار کردن ارتباط با بیماران
 • گرفتن شر ححال
 • انجام معاینات بالینی وارزیاب یهای تخصصی
 • درخواست آزمایشات تشخیصی
 • انجام اقدامات تشخیصی مجاز
 • آنالیز داده ها و اطلاعات
 • تفسیر آزمایشات تشخیصی
 • تشخیص بیماری ها یا ضایعات

ب) متخصص پزشکی ورزشی در نقش درمانگر

 • تدوین برنامه و تجویز نسخه ورزشی و ورز شدرمانی در بیمار یها و اختلالات مختلف ارجاع شده از طرف متخصص مربوطه
 • تدوین و تجویز نسخه تغذیه ای ومکمل های غذائی
 • تجویز منطقی دارو و مکمل های داروئی
 • انجام اقدامات درمانی اورژانس
 • انجام پروسیجرهای درمانی مجاز
 • ارجاع بیماران در مواقع مقتضی
 • مراقبت از آسی بهای ورزشی

ج) متخصص پزشکی ورزشی در نقش پیشگیری کننده

 • ارائه آموزش های پایه برای پیشگیری از بروز آسی بها و اختلالات مرتبط با ورزش
 • ایجاد تغییرات مقتضی در برنام ههای ورزشی ورزشکاران حرف های برای تقلیل خطر آسی بها
 • نظارت بر ایمنی محی طهای ورزشی
 • انجام اقدامات پیشگیرانه در راستای اجتناب از بروز عوارض بیمار یهای مزمن

د) متخصص پزشکی ورزشی در نقش توانبخش

 • انجام فنون ورزش درمانی و بازتوانی مجاز
 • استفاده از تکنی کهای ماساژ ورزشی

ه) متخصص پزشکی ورزشی در نقش مشاور :

 • ارزیابی عوامل خطر در افراد و ارائه مشاوره به آنها در رابطه با نوع ورزش و محدودیت های ورزشی
 • ارائه مشاوره تغذیه ای و استفاده از مکم لها به ورزشکاران و بیماران
 • ارائه مشاوره به مربیان در رابطه با نوع تمرینات
 • ارائه مشاوره برای کاهش استرس
 • ارائه مشاوره جهت ترک سیگار
 • ارائه مشاوره به متخصصین رشت ههای دیگر
 • ارائه مشاوره مصرف داروها و مکم لهای دارویی به ورزشکاران و مربیان

و) متخصص پزشکی ورزشی در نقش مدیر :

 • مدیریت امور پزشکی ورزشی تی مها
 • مدیریت مراکز تخصصی ورز شدرمانی
 • مدیریت فوریت های ورزشی

ز) متخصص پزشکی ورزشی در نقش آموزشگر :

 • آموزش ورزشکاران
 • شرکت در آموز شهای عمومی در سطح جامعه در صورت نیاز
 • شرکت در آموز شهای دانشگاهی در صورت نیاز و تائید صلاحی تهای دیگر آکادمیک

ح) متخصص پزشکی ورزشی در نقش پژوهشگر :

 • ارزیابی مشکلات در حیطه تخصصی مربوطه
 • تدوین طر حنامه های پژوهشی مرتبط
 • گردآوری علمی اطلاعات
 • آنالیز اطلاعات در حد موردنیاز
 • تهیه گزارش تحقیق یا مقاله تحقیقاتی و نشر آن
Call Now Button